Informasjon om barnehagen

"Alle barn og voksne skal føle seg verdifulle i et felleskap"

VELKOMMEN TIL ELVEGÅRDEN BARNEHAGE

Et sted der små og store har det trivelig og moro sammen. For oss er det viktig at barn gleder seg til å gå i barnehagen og at dere foreldre er trygge på at her har barnet det trygt og godt. Der barna får leke, utfolde seg, lære og skape noe. Vår visjon er trygge, glade og aktive barn.

LEK, OMSORG OG LÆRING er tre viktige ord.

Vi ønsker og fremstå som en åpen og inkluderende barnehage, der barn og voksne blir sett og tatt vare på. Et læringsmiljø med omsorg og humor. Foreldre og barn vil være med på og påvirke barnehagens innhold. Ved siden av og fokusere på å utvikle sosiale sider og lek vil vi gi det enkelte barn opplevelse innen musikk, dans, litteratur, friluftsliv, forming og fysisk aktivitet.

I Elvegården barnehage organiserer vi oss i ulike grupper gjennom dagen. Etter alder og forutsetning. Slik at alle skal få et tilbud tilpasset seg og sine behov.
Vi er mye ute, både i naturen og på storlekeplassen. Vi lager mat på bålet og bruke naturen som lekeplass med naturlige utfordringer og opplevelser som gir læring. Gjennom bevegelse og lek ute i naturen får barna utfolde seg i et fantastisk ”treningsstudio” med mangfold av sanseinntrykk og utallige kroppslige utfordringer på ulikt nivå. Vi vil gi barna positive naturopplevelser og legge til rette for at barna skal få god kroppsbeherskelse og motorikk.

Vi har egen friluftsgruppe for de største barna med base på kjæran hver dag.

Vår personalgruppe er preget av voksne med god erfaring full av humor, raushet og omsorg. Vi  ønsker å jobbe tett med foreldre og bruker mye tid på å etablere trygghet også til foreldre.

Vi har en visjon vi ønsker og leve opp til – og den lyder slik:
”Elvegården barnehage – trygge, glade og aktive barn!”

INFORMASJONSHEFTE
FOR
ELVEGÅRDEN BARNEHAGE

Her er litt praktisk informasjon til dere som allerede har plass, eller vurderer å søke om plass i barnehagen.

Litt om barnehagen
Elvegården barnehage tilbyr plass til barn i alderen 0-6 år. Totalt pr dags dato har vi 22 barn plass på Elvegården barnehage. 

Åpningstider
Mandag – fredag: 06.30 – 16.15

Priser
Fra 2017 koster en 100 % plass 3000 kr. Vi følger utover det kommunens satser.
Søskenmoderasjon: barn nummer to: 30%
barn nummer tre: 50%
Kostpenger på 450 kr for hel plass kommer i tillegg.

Tilvenning
Som ny i barnehagen er det viktig for barnets trygghetsfølelse at mor eller far tar seg tid til å være sammen med barnet de første dagene – og samtidig gjøre seg kjent med barnets nye omgivelser. Hvor lang tid man må bruke før både foreldre og barn føler at dette går bra – er individuelt og avgjøres i samråd med personalet. Hvert barn får en fast voksen som setter av tid til samtale med foreldrene og tar seg ekstra godt av barnet i denne perioden.
Når dere forlater barnet, legger vi stor vekt på at barnet alltid må få beskjed om at dere forlater barnehagen/ sier adjø og sier når dere kommer tilbake. (Egen plan vil bli tildelt før oppstart).

Startsamtale
En av de første dagene i barnehagen, vil barnehagen ha en samtale med mor/far om ting som er viktig for oss å vite for å kunne ivareta barnet på best mulig måte. Eksempel kan være allergier/helsetilstand, lekekamerater, familieforhold, spise- og sovevaner osv.

Taushetsplikt
Personalet på barnehagen er underlagt taushetsplikt. Dette innebærer at vi er forpliktet til å tie om opplysninger som vi får om barnet og deres familie.

Bringing/ Henting
Vi ønsker at foreldrene hjelper barnet i garderoben. Gjør avskjeden kort og grei, har man sagt hade så må man gå og ikke komme tilbake flere ganger. Hvis barnet gråter så ring gjerne senere for å høre hvordan det går. Ved henting må personalet få beskjed før de forlater barnehagen. Skal barnet hentes av andre en de ”faste” voksne – ønsker barnehagen å få beskjed om dette på forhånd.

Ønsker dere å levere barnet etter kl. 09.30 – så vil vi gjerne ha beskjed om dette fordi ved eventuelt utflukter drar vi rundt dette tidspunktet.

Planleggingsdager og ferier
Barnehagen har fem planleggingsdager pr. år. Dato for disse vil det bli gitt nærmere informasjon om.

Barnehagen har 4 uker stengt om sommeren, samt jul og påske. Det er betalingsfri måned i Juli måned.

Fravær/ sykdom
Holdes barnet hjemme pga fridag eller sykdom, ønsker vi å få beskjed om dette.

Syke barn må holdes hjemme til eventuelt smittefare er over. Barn som har hatt feber bør ha en feberfri dag før de kommer i barnehagen, slik at de er sterke nok til å delta i barnehagens aktiviteter inne og ute.

Hvis barnet skal avslutte en medisinkur i barnehagen, ønsker vi skriftlig bruksanvisning som dere fyller ut på skjema i barnehagen.

Påkledning – ekstratøy
Barnehagen legger stor vekt på uteliv og turer i skog og mark. Derfor må det til en hver tid finnes:
 utetøy etter årstid ( inkl. lue, skjerf, votter)
 regntøy
 varm genser og bukse ( gjerne ull)
 tilstrekkelig med ekstra skiftetøy og sko tilpasset årstide ( NB: Cherroks blir kalde når det kryper under 0 grader)
 innesko
 evt bleier

Det er viktig at alle barnets klær/ eiendeler merkes slik at vi kan holde orden på hvem som hva. Også for å begrense at ting kommer bort.

Bursdagsfeiring
Vi feirer barnas bursdag ved å lage krone, synge bursdagssangen, ”skyte opp” rakketter etter hvor mange år barnet blir, ”hive” bursdagsbarnet i lufta og spise noe godt som barnet har med.

Informasjon fra oss til dere
Foruten den daglige kontakten ved bringing/ henting – vil all informasjon av betydning bli hengt opp på avdelingens informasjonstavle. Samt ulike planer om barnehagens pedagogisk opplegg og ulike skriv fra styrer bli hent på plassen til barnet.
Planer som vil bli utarbeidet gjennom året er;
 årsplan
 periodeplan – plan for de neste 3 månedene
 månedsplan – hva som skjer daglig i løpet av en måned
 ukeplan – hva skjer denne uka
 temaplan – mål, innhold og metode for det aktuelle temaet

Foreldresamarbeid
 Foreldresamtaler – 2 ganger pr.år. i tillegg kan foreldre selv ta initiativ samtaler når de føler behov for det, og barnehagen vil også be om oftere samtaler ved behov.
 Foreldrekaffe – ca annenhver måned i forbindelse med bringing / henting av barn.
 Foreldremøte – avholdes 2 ganger pr.år, høst og vår.
 Samarbeidsutvalg
 Henting / bringing – her utveksles informasjon om barnet

Vi har også Pbl Web løsning- et kommunikasjonsmiddel mellom barnehagen og foresatte. Her har foreldre full oversikt over soving etc på sine barn.

Mat

Barnehagen servere frokost, formiddagsmat og et frukt, yoghurt og kjekkbrødmåltid på ettermiddagen. Drikke fås i barnehagen. Varmmat en gang i uken. Tigran har med matpakke på turdager.

Dagsrytme
06.30: Barnehagen åpner
Lek
08.30: Frokost
09.00: Frilek evt ryddetid.

09.15 Lita samlingsstund for å fortelle barna hva som skal skje.

09.30: Tur, utelek, frilek elller tilrettelagte aktiviteter

10.45: Samlingstund
11.00: Lunch
12.00: Hviling/Påkledning
12.30: Frilek inne og ute
14.00: Frukt ( inne eller ute)

16.00: Frukt
16.00: Barnehagen stenger

Personalet
Personalet består av 3 førskolelærer, styrer og 4 assistentstillinger. Barnehagen har en renholder.

Eier-/Driftsform
Elvegården barnehage er AS og eies og drives av Øystein og Eli Anne Helden.

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget består av 3 repr. fra foreldrene, 1 fra eierstyret og 1 fra personalet.
Utvalget har ansvaret for godkjenning av det pedagogiske opplegget, opptak og eksisterende tilbud.

Dugnad
Man forplikter seg til og delta på dugnader som foregår gjennom året

Forsikring
Det er tegnet ulykkesforsikring på barna den tiden de er i barnehagen.

Tur/Friluftsgruppe
De største består av ei friluftsgruppe som har base på kjæran. De er på tur hver dag, men har også mulighet for være i barnehagen når de andre er på tur. Vi har eget årshjul for de største barna med innhold på friluftsgruppe gjennom året.

De minste har 1 turdag. Vi har en flott naturlekeplass i Kjæran skogens om vi besøker så ofte vi kan. Her har vi alt vi trenger :-)

Parkering til barnehagen ved henting og bringing er langs uteområdet til barnehagen. Det er ikke lov til å ha av og påstigning ved portalen inn til Eli Anne og Øystein's eiendom.